مدیرعامل آبفا شیراز به عنوان مدیر نمونه نماز در استان فارس معرفی شد