حضور کارشناسان آبفا شیراز دربین اقشار مختلف مردم به منظور فرهنگ سازی مصرف بهینه در آب