تقدیر مشاور وزیر و مسئول امورفرهنگی و دینی وزارت نیرو از مدیرعامل آبفا شیراز