فرزند یکی از پرسنل آبفا شیراز موفق به اخذ رتبه اول کشوری در رشته مفاهیم شد