کسب عنوان شایسته تقدیر ویژه در ترویج فرهنگ اقامه نماز در سال 1392 توسط آبفا شیراز