تقدیر دبیر شورای مرکزی ورزش وزارت نیرو از آبفا شیراز