از آبفا شیراز به عنوان دستگاه اجرایی برتر اقامه نماز فارس تجلیل شد