استقبال گرم و صمیمی آبفا شیراز از دوچرخه سواران سفیر آب از دریای شمال به دریای جنوب