در مراسم روز زن از بانوانی که در برگزاری گردهمایی "نقش بانوان در بهینه سازی مصرف آب" و نمایشگاه "نقش آفرینی زنان در توسعه پایدار" همکاری داشتند تجلیل شد .