برگزاری مسابقات آمادگي جسماني خواهران پرسنل آبفا شيراز