تيم آمادگي جسماني برادران آبفا شيراز بر سکوی قهرمانی مسابقات صنعت آب و برق استان فارس ایستاد.