گردش کار و شناسنامه خدمات مشترکین | پورتال شرکت آب و فاضلاب شیراز

گردش کار و شناسنامه خدمات مشترکین

آخرین بروز رسانی: چهارشنبه 08 مرداد 1399

گردش کار و شناسنامه خدمات مشترکین

شناسنامه و گردش کار خدمتدرخواست خدمتعنوان خدمت
واگذاری انشعاب آب
واگذاری انشعاب فاضلاب
درخواست انشعاب آب و فاضلابامکان پرداخت صورتحساب(مشاهده قبض)
درخواست انشعاب آب و فاضلابتسویه حساب بدهی مشترکین آب و فاضلاب
درخواست انشعاب آب و فاضلاباعلام کارکرد کنتور آب
درخواست انشعاب آب و فاضلابتعویض کنتور آب
درخواست انشعاب آب و فاضلابآزمایش کنتور آب
درخواست انشعاب آب و فاضلابتغییر مکان کنتور آب
درخواست انشعاب آب و فاضلابتفکیک کنتور آب
درخواست انشعاب آب و فاضلابپاسخ به استعلام مالکیت انشعاب آب
درخواست انشعاب آب و فاضلابتغییر مشخصات مشترکین آب و فاضلاب
درخواست انشعاب آب و فاضلابتغییر کاربری انشعاب آب
درخواست انشعاب آب و فاضلابتغییر ظرفیت قراردادی انشعاب آب
درخواست انشعاب آب و فاضلابتغییر قطر انشعاب آب
درخواست انشعاب آب و فاضلابتغییر تعداد واحد مسکونی مشترکین آب و فاضلاب
درخواست انشعاب آب و فاضلابنصب سیفون اضافی فاضلاب
درخواست انشعاب آب و فاضلابقطع موقت و وصل انشعاب آب
درخواست انشعاب آب و فاضلابجمع آوری و یا ادغام انشعاب آب
اطلاع رسانی قطعی آب
درخواست انشعاب آب و فاضلاببررسی پیشنهادات حوزه آب و فاضلاب
پاسخگویی به شکایات مرتبط با آب و فاضلاب
رسیدگی و رفع مشکلات ناشی از حوادث آب و فاضلاب
درخواست انشعاب آب و فاضلابدرخواست بررسی صورت حساب مشترکین آب و فاضلاب
درخواست انشعاب آب و فاضلاب
مشاهده سوابق و صورتحساب ها و پرداختی های مشترکین آب و فاضلاب
درخواست انشعاب آب و فاضلابفروش آب تانکری

 

گردآورنده: 
زهرا ایزدی نیا
کلمات کلیدی: 
خدمات ,آب ,فاضلاب, شیراز,شناسنامه