گردش کار و شناسنامه خدمات مشترکین | پورتال شرکت آب و فاضلاب شیراز

گردش کار و شناسنامه خدمات مشترکین

آخرین بروز رسانی: سه شنبه 24 فروردين 1400

گردش کار و شناسنامه خدمات مشترکین

شناسنامه و گردش کار خدمتدرخواست خدمتعنوان خدمتآدرس سامانه مدیریت خدمات دولت
واگذاری انشعاب آب

مشاهده خدمت در سامانه مدیریت خدمات دولت

واگذاری انشعاب فاضلاب

مشاهده خدمت در سامانه مدیریت خدمات دولت

درخواست انشعاب آب و فاضلابامکان پرداخت صورتحساب(مشاهده قبض)
درخواست انشعاب آب و فاضلابتسویه حساب بدهی مشترکین آب و فاضلاب

مشاهده خدمت در سامانه مدیریت خدمات دولت

درخواست انشعاب آب و فاضلاباعلام کارکرد کنتور آب

مشاهده خدمت در سامانه مدیریت خدمات دولت

درخواست انشعاب آب و فاضلابتعویض کنتور آب

مشاهده خدمت در سامانه مدیریت خدمات دولت

درخواست انشعاب آب و فاضلابآزمایش کنتور آب

مشاهده خدمت در سامانه مدیریت خدمات دولت

درخواست انشعاب آب و فاضلابتغییر مکان کنتور آب

مشاهده خدمت در سامانه مدیریت خدمات دولت

درخواست انشعاب آب و فاضلابتفکیک کنتور آب

مشاهده خدمت در سامانه مدیریت خدمات دولت

درخواست انشعاب آب و فاضلابپاسخ به استعلام مالکیت انشعاب آب

مشاهده خدمت در سامانه مدیریت خدمات دولت

درخواست انشعاب آب و فاضلابتغییر مشخصات مشترکین آب و فاضلاب

مشاهده خدمت در سامانه مدیریت خدمات دولت

درخواست انشعاب آب و فاضلابتغییر کاربری انشعاب آب

مشاهده خدمت در سامانه مدیریت خدمات دولت

درخواست انشعاب آب و فاضلابتغییر ظرفیت قراردادی انشعاب آب

مشاهده خدمت در سامانه مدیریت خدمات دولت

درخواست انشعاب آب و فاضلابتغییر قطر انشعاب آب

مشاهده خدمت در سامانه مدیریت خدمات دولت

درخواست انشعاب آب و فاضلابتغییر تعداد واحد مسکونی مشترکین آب و فاضلاب

مشاهده خدمت در سامانه مدیریت خدمات دولت

درخواست انشعاب آب و فاضلابنصب سیفون اضافی فاضلاب

مشاهده خدمت در سامانه مدیریت خدمات دولت

درخواست انشعاب آب و فاضلابقطع موقت و وصل انشعاب آب

مشاهده خدمت در سامانه مدیریت خدمات دولت

درخواست انشعاب آب و فاضلابجمع آوری و یا ادغام انشعاب آب

مشاهده خدمت در سامانه مدیریت خدمات دولت

اطلاع رسانی قطعی آب

مشاهده خدمت در سامانه مدیریت خدمات دولت

درخواست انشعاب آب و فاضلابرسیدگی به پیشنهادات حوزه آب و فاضلاب

مشاهده خدمت در سامانه مدیریت خدمات دولت

پاسخگویی به شکایات مرتبط با آب و فاضلاب

مشاهده خدمت در سامانه مدیریت خدمات دولت

رسیدگی و رفع مشکلات ناشی از حوادث آب و فاضلاب

مشاهده خدمت در سامانه مدیریت خدمات دولت

درخواست انشعاب آب و فاضلابدرخواست بررسی صورتحساب مشترکین آب و فاضلاب

مشاهده خدمت در سامانه مدیریت خدمات دولت

درخواست انشعاب آب و فاضلابمشاهده سوابق و صورتحساب ها و پرداختی های مشترکین آب و فاضلاب

مشاهده خدمت در سامانه مدیریت خدمات دولت

درخواست انشعاب آب و فاضلابفروش آب تانکری

مشاهده خدمت در سامانه مدیریت خدمات دولت

 

گردآورنده: 
زهرا ایزدی نیا
کلمات کلیدی: 
خدمات ,آب ,فاضلاب, شیراز,شناسنامه