عملکرد شرکت در دولت تدبیر و امید | پورتال شرکت آب و فاضلاب شیراز

عملکرد شرکت در دولت تدبیر و امید

آخرین بروز رسانی: شنبه 22 آذر 1399

عملكرد شش ساله دولت تدبير و اميد- بخش آب

ردیف

شرح

واحد

عملكرد سال 92

عملكرد سال 93

عملكرد سال 94

عملكرد سال 95

عملكرد سال 96

عملكرد سال 97

عملكرد سال 98

1

جمعيت تحت پوشش تاسيسات آب

نفر

1,686,092

1,728,504

1,770,917

1,813,692

1,883,738

1,956,489

2,032,051

2

درصد جمعيت تحت پوشش تاسيسات آب

درصد

99.98

99.98

99.98

100

100

100

100

3

طول كل شبكه و خط انتقال آب

كيلومتر

3,099

3,133

3203

3,259.4

3,299

3,323

4253

4

ميزان توسعه شبكه

كيلومتر

69

34

70

56.8

39

24

52

5

ميزان اصلاح شبكه آب

كيلومتر

11

37

51

62.2

65.1

30

16

6

تعداد مشتركين آب خانگي با آحاد

فقره

491,245

538,587

571,293

595,033

623,454

640,602

673,657

7

تعداد مشتركين آب غير خانگي با آحاد

فقره

78,656

71,928

64,932

66,438

64,344

66,354

69,590

8

تعداد كل مشتركين آب با آحاد

فقره

569,901

610,515

636,225

661,471

687,798

706,956

743,247

9

جمع كل انشعاب واگذار شده آب

فقره

32,177

25,119

23,249

22,254

24,825

25,768

25,132

10

جمع كل انشعاب آب نصب شده

فقره

32,177

25,119

23,249

22,254

24,825

25,768

22,923

11

تعداد چاه در مدار

حلقه

148

159

163

164

177

170

182

12

كل توليد آب

هزارمترمكعب

120,709

131,719

138,341

138,699

141,761

146,639

157,071

13

ميزان كل  مصرف آب

هزار متر مكعب

95,936

98,126

102,897

105,186

109,575

108,782

115,584

14

سرانه مصرف آب

لیتر به ازاي هر نفر در روز

156

156

159

159

159

155

156

15

تعداد حفر چاه

حلقه

7

16

7

5

4

5

0

16

تعداد چاه جديد وارد مدار شده

حلقه

14

17

6

3

7

5

5

 

 

 

عملكرد شش  ساله دولت تدبير و اميد- بخش فاضلاب

ردیف

شرح

واحد

عملكرد سال 92

عملكرد سال 93

عملكرد سال 94

عملكرد سال 95

عملكرد سال 96

عملكرد سال 97

عملكرد سال 98

1

جمعيت تحت پوشش تاسيسات فاضلاب

نفر

836,702

937,507

967,581

1,006,870

1,136,286

1,227,432

1,349,512

2

درصد جمعيت تحت پوشش تاسيسات فاضلاب

درصد

50%

54%

55%

56%

60.3%

62.7%

74.2%

3

طول كل شبكه و خط انتقال فاضلاب

كيلومتر

1,597

1,646

1,755

1887.6

2056

2,166

2283

4

ميزان توسعه شبكه فاضلاب

كيلومتر

54

49

108.8

132.4

168.5

110.1

117

5

تعداد مشتركين فاضلاب خانگي با آحاد

فقره

240,636

267,096

275,664

305,112

344,329

371,949

408,943

6

تعداد مشتركين فاضلاب غير خانگي با آحاد

فقره

19,682

19,290

19,457

20,601

20,783

22,247

25,041

7

تعداد كل مشتركين فاضلاب با آحاد

فقره

260,318

286,386

295,121

325,713

365,112

394,196

433,984

8

جمع كل  انشعاب واگذار شده فاضلاب

فقره

24,630

19,499

25,462

31,504

40,168

41,201

32,418

9

جمع كل انشعاب فاضلاب نصب شده

فقره

27,651

26,068

8,735

30,592

16,765

12,617

16,409

 

گردآورنده: 
زهرا ایزدی نیا
کلمات کلیدی: 
عملکرد,تدبیر,امید, آبفا شیراز