عملکرد شرکت در بخش فاضلاب | پورتال شرکت آب و فاضلاب شیراز

عملکرد شرکت در بخش فاضلاب

آخرین بروز رسانی: پنجشنبه 20 خرداد 1400

حجم فاضلاب جمع آوري شده

حجم فاضلاب جمع آوری شده

واحد: هزارمترمكعب

سال

كاربري

مسكوني

تجاري

صنعتی

اداري و دولتي

ساير

جمع

سال 86

13289

858.62

144.23

2024

75.455

16391

سال 87

14275

889

138

2465

136

17903

سال 88

19683

1024

149

3662

149

24667

سال 89

21828

871

185

3154

196

26234

سال 90

33149

1024

277

3758

170

38378

سال 91

34816

1371

3669

240

40096

سال 92

39379

1534

3757

265

44935

سال 93

39536

1519

3944

324

45323

سال94

41251

1674

4070

516

47511

سال 95

44962

1996

4470

470

51898

سال 96

48466

1879

1589

3196

55130

سال 97

54655

2002

1756

3107

61520

سال 98

60541

2185

2232

3014

67972

سال 99

70355

1883

854

3706

76798

فروردین 1400

5876

132

197

208

6413

 

حجم فاضلاب تصفیه شده

واحد

سال 86

سال 87

سال 88

سال 89

سال 90

سال 91

سال92

سال93

سال 94

سال 95

سال 96

سال 97

سال 98

سال 99

فروردین 1400

هزار مترمكعب

12724

17838

18492

22000

22336

22169

24238

25306

25252

29165

28980

29338

29924

50966

5439

 

مشترکین فاضلاب

سال

مسكوني

تجاري

صنعتي

عمومي واداري

ساير

جمع

سال86

86412

2538

17

439

3841

93247

سال 87

135147

3913

25

750

3414

143249

سال88

154896

4813

31

952

5556

166248

سال 89

183498

7207

63

1221

5557

197546

سال 90

196966

7636

97

1201

5307

211207

سال 91

213800

8509

106

1327

8925

232667

سال 92

240636

10413

111

1505

7653

260318

سال 93

267096

10906

116

1639

6629

286386

سال 94

275664

11257

116

1555

6529

295121

 سال 95

305112

12554

115

1735

6197

325713

سال 96

344329

14383

118

1853

4429

365112

سال 97

371949

16534

131

2101

3481

394196

سال 98

408943

19502

165

2464

2910

433984

سال 99

440794

21776

170

2565

3067

468372

فروردین 1400

442617

22849

295

3415

4035

473211

 

رديف

شرح

واحد

عملكرد دوازده ماهه 98

عملكرد دوازده ماهه 99

مقايسه عملكرد دوازده ماهه99  نسبت به عملكرد دوازده ماهه98

1

جمعيت تحت پوشش تاسيسات فاضلاب

نفر

134951214546208 %

2

درصد جمعيت تحت پوشش تاسيسات فاضلاب

درصد

74.275.32 %

3

طول كل شبكه و خط انتقال فاضلاب

كيلومتر

228323644 %

4

ميزان توسعه شبكه وخط انتقال فاضلاب 

كيلومتر

1178130- %

5

تعداد آحاد مشتركين فاضلاب خانگي

واحد

4089434407948 %

6

تعداد آحاد مشتركين فاضلاب غير خانگي

واحد

250412757810 %

7

تعداد كل آحاد مشتركين فاضلاب

واحد

433984468372

8 %

8

تعداد آحاد انشعاب واگذار شده فاضلاب خانگي

واحد

297503292711 %

9

تعداد آحاد انشعاب واگذار شده فاضلاب غير خانگي

واحد

280525629- %

10

جمع كل آحاد انشعاب واگذار شده فاضلاب

واحد

32555325559 %

11

تعداد انشعاب فاضلاب نصب شده خانگي

فقره

14179133956- %

12

تعداد انشعاب فاضلاب نصب شده غير خانگي

فقره

2230134940- %

13

جمع كل انشعاب فاضلاب نصب شده

فقره

164091474410- %

14

ميزان دفع فاضلاب خانگي

هزار مترمكعب

605417035516 %

15

ميزان دفع فاضلاب غير خانگي

هزار مترمكعب

7432644313- %

16

جمع كل ميزان دفع فاضلاب

هزار مترمكعب

679727679813 %

17

ميزان فاضلاب تصفيه شده

هزار مترمكعب

299245096670 %

18

سرانه دفع فاضلاب

لیتر به ازاي هر نفر در روز

138144.35 %

19

کارمزد دفع فاضلاب خانگی (بدون آبونمان و تبصره)

ميليون ريال

16060321708435 %

20

کارمزد دفع فاضلاب غیر خانگی(بدون آبونمان و تبصره)

ميليون ريال

1595011658744 %

21

کارمزد دفع فاضلاب خانگی و غیر خانگی (بدون آبونمان و تبصره)

ميليون ريال

32010438295920 %

22

درآمد حاصل از آبونمان فاضلاب خانگی

ميليون ريال

47246510978 %

23

درآمد حاصل از آبونمان فاضلاب غیر خانگی

ميليون ريال

2507276910 %

24

درآمد حاصل از آبونمان فاضلاب کل

ميليون ريال

49753538668 %

25

جمع درآمد کارمزد دفع فاضلاب و آبونمان (بدون لحاظ تبصره)

ميليون ريال

36985743682418 %

26

نرخ کارمزد دفع فاضلاب خانگی (بدون آبونمان و تبصره)

ریال

2653308616 %

27

نرخ کارمزد دفع فاضلاب غیر خانگی (بدون آبونمان و تبصره)

ریال

214622574520 %

28

نرخ کارمزد دفع فاضلاب خانگی و غیر خانگی (بدون آبونمان و تبصره)

ریال

470949876 %

29

حق انشعاب فاضلاب

ميليون ريال

17312019025810 %

30

حق نصب فاضلاب

ميليون ريال

1943951848025- %

31

تبصره 3 حق انشعاب فاضلاب

ميليون ريال

5453681286802136 %

32

درآمد حاصل از هزينه اجراء فاضلاب

ميليون ريال

905856254231- %

33

درآمد حاصل از تبصره 3 کارمزد دفع فاضلاب خانگی

ميليون ريال

37622143481

281 %

34

درآمد حاصل از تبصره 3 کارمزد دفع فاضلاب غیر خانگی

ميليون ريال

89521199734 %

35

درآمد حاصل از تبصره 3 کارمزد دفع فاضلاب کل

ميليون ريال

46574155477234 %

36

جمع درآمد سرمایه ای فاضلاب

ميليون ريال

1050042187988279 %

 

گردآورنده: 
سعیده جوانمردی
کلمات کلیدی: 
آمار, شیراز, عملکرد, فاضلاب