عملکرد شرکت در بخش فاضلاب | پورتال شرکت آب و فاضلاب شیراز

عملکرد شرکت در بخش فاضلاب

آخرین بروز رسانی: دوشنبه 18 اسفند 1399

حجم فاضلاب جمع آوري شده

حجم فاضلاب جمع آوری شده

واحد: هزارمترمكعب

سال

كاربري

مسكوني

تجاري

صنعتی

اداري و دولتي

ساير

جمع

سال 86

13289

858.62

144.23

2024

75.455

16391

سال 87

14275

889

138

2465

136

17903

سال 88

19683

1024

149

3662

149

24667

سال 89

21828

871

185

3154

196

26234

سال 90

33149

1024

277

3758

170

38378

سال 91

34816

1371

3669

240

40096

سال 92

39379

1534

3757

265

44935

سال 93

39536

1519

3944

324

45323

سال94

41251

1674

4070

516

47511

سال 95

44962

1996

4470

470

51898

سال 96

48466

1879

1589

3196

55130

سال 97

54655

2002

1756

3107

61520

سال 98

60541

2185

2232

3014

67972

یازده ماهه سال 99

65300

1748

811

3523

71382

 

حجم فاضلاب تصفیه شده

واحد

سال 86

سال 87

سال 88

سال 89

سال 90

سال 91

سال92

سال93

سال 94

سال 95

سال 96

سال 97

سال 98

یازده ماهه سال 99

هزار مترمكعب

12724

17838

18492

22000

22336

22169

24238

25306

25252

29165

28980

29338

29924

45342

 

مشترکین فاضلاب

سال

مسكوني

تجاري

صنعتي

عمومي واداري

ساير

جمع

سال86

86412

2538

17

439

3841

93247

سال 87

135147

3913

25

750

3414

143249

سال88

154896

4813

31

952

5556

166248

سال 89

183498

7207

63

1221

5557

197546

سال 90

196966

7636

97

1201

5307

211207

سال 91

213800

8509

106

1327

8925

232667

سال 92

240636

10413

111

1505

7653

260318

سال 93

267096

10906

116

1639

6629

286386

سال 94

275664

11257

116

1555

6529

295121

 سال 95

305112

12554

115

1735

6197

325713

سال 96

344329

14383

118

1853

4429

365112

سال 97

371949

16534

131

2101

3481

394196

سال 98

408943

19502

165

2464

2910

433984

یازده ماهه سال 99

432286

22247

344

4164

4834

463875

 

رديف

شرح

واحد

عملكرد دوازده ماهه 97

عملكرد دوازده ماهه 98

مقايسه عملكرد دوازده ماهه98  نسبت به عملكرد دوازده ماهه97

1

جمعيت تحت پوشش تاسيسات فاضلاب

نفر

1227432

1349512

0.1

2

درصد جمعيت تحت پوشش تاسيسات فاضلاب

درصد

0.682

0.742

0.06

3

طول كل شبكه و خط انتقال فاضلاب

كيلومتر

2166

2283

0.05

4

ميزان توسعه شبكه وخط انتقال فاضلاب 

كيلومتر

110.1

116.9

0.06

5

تعداد آحاد مشتركين فاضلاب خانگي

واحد

371949

408943

0.1

6

تعداد آحاد مشتركين فاضلاب غير خانگي

واحد

22247

25041

0.13

7

تعداد كل آحاد مشتركين فاضلاب

واحد

394196

433984

0.1

8

تعداد آحاد انشعاب واگذار شده فاضلاب خانگي

واحد

37737

29640

-0.21

9

تعداد آحاد انشعاب واگذار شده فاضلاب غير خانگي

واحد

3464

2778

-0.2

10

جمع كل آحاد انشعاب واگذار شده فاضلاب

واحد

41201

32418

-0.21

11

تعداد انشعاب فاضلاب نصب شده خانگي

فقره

11458

14179

0.24

12

تعداد انشعاب فاضلاب نصب شده غير خانگي

فقره

1159

2230

0.92

13

جمع كل انشعاب فاضلاب نصب شده

فقره

12617

16409

0.3

14

ميزان دفع فاضلاب خانگي

هزار مترمكعب

54655

60541

0.11

15

ميزان دفع فاضلاب غير خانگي

هزار مترمكعب

7600

7432

-0.02

16

جمع كل ميزان دفع فاضلاب

هزار مترمكعب

62255

67972

0.09

17

ميزان فاضلاب تصفيه شده

هزار مترمكعب

29338

29924

-0.07

18

سرانه دفع فاضلاب

لیتر به ازاي هر نفر در روز

139

138

-0.01

19

کارمزد دفع فاضلاب خانگی (بدون آبونمان و تبصره)

ميليون ريال

126280

160603

0.27

20

کارمزد دفع فاضلاب غیر خانگی(بدون آبونمان و تبصره)

ميليون ريال

112752

159499

0.41

21

کارمزد دفع فاضلاب خانگی و غیر خانگی (بدون آبونمان و تبصره)

ميليون ريال

239032

320102

0.34

22

درآمد حاصل از آبونمان فاضلاب خانگی

ميليون ريال

44693

47247

0.06

23

درآمد حاصل از آبونمان فاضلاب غیر خانگی

ميليون ريال

2194

2508

0.14

24

درآمد حاصل از آبونمان فاضلاب کل

ميليون ريال

46888

49755

0.06

25

جمع درآمد کارمزد دفع فاضلاب و آبونمان (بدون لحاظ تبصره)

ميليون ريال

285919

369857

0.29

26

نرخ کارمزد دفع فاضلاب خانگی (بدون آبونمان و تبصره)

ریال

2310

2653

0.15

27

نرخ کارمزد دفع فاضلاب غیر خانگی (بدون آبونمان و تبصره)

ریال

16426

21462

0.31

28

نرخ کارمزد دفع فاضلاب خانگی و غیر خانگی (بدون آبونمان و تبصره)

ریال

3885

4709

0.21

29

حق انشعاب فاضلاب

ميليون ريال

187702

158806

-0.15

30

حق نصب فاضلاب

ميليون ريال

192787

193500

0

31

تبصره 3 حق انشعاب فاضلاب

ميليون ريال

596348

540062

-0.09

32

درآمد حاصل از هزينه اجراء فاضلاب

ميليون ريال

51411

61334

0.19

33

درآمد حاصل از تبصره 3 کارمزد دفع فاضلاب خانگی

ميليون ريال

20059

37622

0.88

34

درآمد حاصل از تبصره 3 کارمزد دفع فاضلاب غیر خانگی

ميليون ريال

7090

8953

0.26

35

درآمد حاصل از تبصره 3 کارمزد دفع فاضلاب کل

ميليون ريال

27149

46575

0.72

36

جمع درآمد سرمایه ای فاضلاب

ميليون ريال

1055398

1000277

-0.05

 

گردآورنده: 
سعیده جوانمردی
کلمات کلیدی: 
آمار, شیراز, عملکرد, فاضلاب