عملکرد شرکت در بخش آب | پورتال شرکت آب و فاضلاب شیراز

عملکرد شرکت در بخش آب

آخرین بروز رسانی: سه شنبه 01 تير 1400

توليد

جدول آمار توليد آب به تفكيك منابع

 واحد: هزارمترمكعب

سال

چاه آهكي

چاه آبرفتي

سددرودزن

جمع

سال 86

79124

8476

33200

120800

سال 87

73971

8729

34100

116800

سال 88

73845

9612

33278

116735

سال89

74463

8072

32715

115250

سال 90

71718

7581

33234

112533

سال 91

71112

8310

32416

111838

سال 92

79931

8925

31399

120255

سال 93

86416

14613

30690

131719

سال 94

91625

15171

31545

138341

سال 95

92119

16686

29894

138699

سال 96

93713

16568

31480

141761

سال 97

97364

18025

31249

146638

سال 98

10683

20502

30486

61671

سال 99

105402

26989

38783

171184

اردیبهشت 1400

17402

3199

7305

27906

 

مصرف

ميزان مصرف آب

واحد:هزار مترمكعب

سال

مسكوني

تجاري

صنعتي

اداري و دولتي

آب آزاد و ساير

جمع

سال 84

65748

3735

296

6720

2709

79208

سال 85

69130

3866

674

6590

2662

82922

سال 86

71216

4022

724

6696

3015

85673

سال 87

72342

3658

425

7443

3461

87329

سال 88

74309

3655

245

7747

3637

89593

سال 89

75728

3642

338

7338

3991

91037

سال 90

71384

3616

441

9156

3529

88126

سال 91

76118

3569

510

10011

3776

93984

سال 92

80399

3650

458

7653

3776

95936

سال 93

82202

3790

436

7717

3980

98125

سال 94

84375

3829

536

7727

6429

102896

سال 95

87491

4221

570

8322

4583

105187

سال 96

90428

4065

605

8340

6136

109574

سال 97

91125

3861

769

8553

6161

110469

سال 98

98679

4118

762

8342

3633

115534

سال 99

110132379161023279148

126007

اردیبهشت1400

16789551981168383

18989

 

 

مشترکين آب

تعداد مشترکین آب

واحد :فقره

سال

مسكوني

تجاري

صنعتي

عمومي واداري

ساير

جمع

سال 84

302825

28609

3822

3556

338812

سال 85

322870

30672

4626

3330

361498

سال 86

341965

32317

4714

11496

390492

سال 87

363143

33526

99

4831

15464

417063

سال 88

381596

34967

143

5018

18375

440099

سال 89

402122

36570

182

5082

18441

462397

سال 90

419092

37763

267

5375

24803

487300

سال 91

441547

38905

278

5350

39023

525103

سال 92

491245

43212

315

5627

29502

569901

سال 93

538587

44628

329

6431

20540

610515

سال 94

571293

46047

330

5916

12639

636225

سال 95

595033

48679

331

5936

11492

661471

سال 96

623454

49946

345

6268

7785

687798

سال 97

640601

52902

382

6581

6489

706955

 سال 98

673657

57105

635

7265

4585

743247

سال 99

684757

5766164272974650755007

اردیبهشت1400

686330

583498976245073785150

 

کنترل کيفيت

شرح

سال 89

سال 90

سال 91

سال 92

 سال 93

سال 94

 سال 95

 سال 96

 سال 97

سال 98

سال 99

تعداد نمونه برداري ميكروبي

3110

3061

3077

3986

5139

5669

5855

6075

5864

5945

7048

تعداد نمونه برداري شيميايي

4401

4524

4699

4819

5031

5129

5302

5363

4636

4538

5527

تعداد موارد كلرسنجي

47937

59817

63963

70554

75131

79744

84843

116209

31809

23430

47042

تعداد موارد مطلوب كلرسنجي

47935

59698

63665

70497

75075

79597

84797

115945

31809

20688

46101

تعداد كلرزن مايع

6

0

5

0

0

0

3515128

تعداد كلرزن گازي

2533

36

37

40

42

47

45404484

تعداد كلرزن دستي

3

04212322311

 

رديف

شرح

واحد

عملكرد دوازده ماهه 98

عملكرد دوازده ماهه 99

مقايسه عملكرد دوازده ماهه99  نسبت به عملكرد دوازده ماهه98

1

جمعيت قلمرو شهری

نفر

203205121105314 %

2

درصد جمعيت تحت پوشش تاسيسات آب

درصد

1001000 %

3

طول كل شبكه و خط انتقال آب

كيلومتر

424142791 %

4

ميزان توسعه شبكه آب

كيلومتر

292129- %

5

ميزان توسعه شبكه و خط انتقال آب

كيلومتر

3938

4- %

6

ميزان اصلاح شبكه آب

كيلومتر

294658 %

7

تعداد آحاد مشتركين آب خانگي

واحد

6736576840162 %

8

تعداد آحاد مشتركين آب غير خانگي

واحد

69590709912 %

9

تعداد كل آحاد مشتركين آب

واحد

7432477550072 %

10

تعداد آحاد انشعاب واگذار شده آب خانگي

واحد

224532575615 %

11

تعداد آحاد انشعاب واگذار شده آب غير خانگي

واحد

276527431- %

12

جمع كل آحاد انشعاب واگذار شده آب

واحد

252182849913 %

13

تعداد انشعاب آب نصب شده خانگي

فقره

688262919- %

14

تعداد انشعاب آب نصب شده غير خانگي

فقره

1252171137 %

15

جمع كل انشعاب آب نصب شده

فقره

813480022- %

16

تعداد حفر چاه

حلقه

210400 %

17

تعداد چاه جديد وارد مدار شده

حلقه

48100 %

18

حداکثر تعداد چاه در مدار (آهكي و آبرفتي)

حلقه

1801842 %

19

تعداد چاه در مدار (استيجاري)

حلقه

18950- %

20

ميزان برداشت آب از چاهها

هزارمترمكعب

12658513240184- %

21

ميزان آب خريداري شده

هزارمترمكعب

304863878327 %

22

كل توليد آب

هزارمترمكعب

1570711711849 %

23

ميزان مصرف آب خانگي

هزار متر مكعب

9867911013212 %

24

ميزان مصرف آب غير خانگي

هزار متر مكعب

16913158766- %

25

ميزان كل  مصرف آب

هزار متر مكعب

1155931260079 %

26

سرانه مصرف آب

لیتر به ازاي هر نفر در روز

155.4163.15 %

27

پرت آب

درصد

26.426.40 %

28

تعداد مخازن در مدار

فقره

54587 %

29

تعداد مخازن خارج از مدار

فقره

13128- %

30

تعداد مخازن در دست ساخت

فقره

110 %

31

تعداد كل مخازن

فقره

68714 %

32

حجم مخازن در دست ساخت

هزار متر مكعب

20200 %

33

حجم مخازن در مدار

هزار متر مكعب

3633928 %

34

درآمد فروش آب شرب خانگی (بدون آبونمان و تبصره)

ميليون ريال

43611861701341 %

35

درآمد فروش آب شرب غیرخانگی (بدون آبونمان و تبصره)

ميليون ريال

43717058942435 %

36

درآمد فروش آب شرب خانگی و غیرخانگی (بدون آبونمان و تبصره)

ميليون ريال

873288120642638 %

37

درآمد حاصل از آبونمان آب خانگی

ميليون ريال

77397801334 %

38

درآمد حاصل از آبونمان آب غیر خانگی

ميليون ريال

736277295 %

39

درآمد حاصل از آبونمان آب کل

ميليون ريال

84759878634 %

40

درآمد فروش آب شرب و آبونمان (بدون لحاظ تبصره)

ميليون ريال

958047129429935 %

41

متوسط نرخ فروش آب شرب خانگی (بدون آبونمان و تبصره)

ریال

4420560327 %

42

متوسط نرخ  فروش آب شرب غیرخانگی (بدون آبونمان و تبصره)

ریال

258483712844 %

43

متوسط نرخ  خانگی و غیرخانگی (بدون آبونمان و تبصره)

ریال

7555957427 %

44

حق انشعاب آب

ميليون ريال

19559821599210 %

45

حق نصب آب

ميليون ريال

436244820110 %

46

تبصره 2و3 حق انشعاب آب

ميليون ريال

154358316252105 %

47

درآمد حاصل از هزينه اجراء آب

ميليون ريال

18393713743425- %

48

درآمد حاصل از تبصره 2و3 آب بها خانگی

ميليون ريال

102776343397234 %

49

درآمد حاصل از تبصره 2و3 آب بها غیر خانگی

ميليون ريال

327434459136 %

50

درآمد حاصل از تبصره 2و3 آب بها کل

ميليون ريال

135519387989186 %

51

جمع درآمد سرمایه ای آب

ميليون ريال

713036110586755 %
گردآورنده: 
سعیده جوانمردی
کلمات کلیدی: 
آمار, آبفا شیراز, عملکرد, آب