سفر ریاست محترم جمهوری | پورتال شرکت آب و فاضلاب شیراز

سفر ریاست محترم جمهوری

آخرین بروز رسانی: سه شنبه 18 آذر 1399

دور اول

مصوبات دور اول سفر رياست جمهوري به استان فارس در تاريخ 86/01/31

شماره بند مصوبه

عنوان مصوبه

اعتبار (ميليون ريال)

محل تامين اعتبار

پيشرفت فيزيکي

16

تامين اعتبار تصفيه خانه اضطراري و شبکه هاي نيمه تمام فاضلاب شهر شيراز

10000

اعتبارات استاني

100%

952557

اعتبارات ملي

75%

12

پيش بيني سهم مشاركت دولت با بانك جهاني در لوايح بودجه سالهاي 87و88و89

347000

اعتبارات ملي

100%

توافق استاني - بند15

كمك به اصلاح و بازسازي و توسعه شبكه آب و مناطق اطراف شيراز(بويژه شهرك شهروز شهر)

5000

اعتبارات استاني

100%

 

دور دوم

مصوبات دور دوم سفر رياست جمهوري به استان فارس در تاريخ88/10/02

شماره بند مصوبه

عنوان مصوبه

اعتبار مصوب سال 1388تا1395
 (ميليون ريال)

اعتبار دريافتي سال 1388تا1395
 (ميليون ريال)

محل تامين اعتبار

پيشرفت فيزيکي

20

مطالعه و آبرساني به شهرک هاي اقماري شيراز از جمله زيبا شهر،اکبرآباد، محموديه، جواديه،دينکان و منصورآباد از محل اعتبارات استاني

62900

34258

اعتبارات استاني

54%

 

دور سوم

مصوبات دور سوم سفر رياست جمهوري به استان فارس درتاريخ 88/10/02

عنوان مصوبه

اعتبار مورد نياز (ميليون ريال)

محل تامين اعتبار

پيشرفت فيزيکي

اجراي سامانه تامين و انتقال آب از مناطق اطراف شيراز شامل حفر و تجهيز چاه ، خط انتقال، احداث مخازن و ايستگاه پمپاژ

283,450

اعتبارات ملي

0%

تکميل دو مدول تصفيه خانه فاضلاب شيراز

750,000

اعتبارات ملي

0%

 

دور اول دولت يازدهم

وضعيت طرح و پروژه هاي تفاهم شده در سفر رياست محترم جمهوري به استان فارس  در سال 1394و1395(مبالغ به ميليون ريال)

كد طرح

عنوان

طرح/پروژه

حجم عمليات اجرايي

تفاهم شده در سفر

اعتبار سال 94

اعتبار سال 95

پيشرفت فيزيكي

(عمليات اجرايي

تفاهم شده)

اعتبار مورد نياز جهت اتمام عمليات

اجرايي تفاهم شده
*

 

پيوست قانون

پيوست قانون

 

مصوب

تخصيص

دريافتي

مصوب

تخصيص

دريافتي

 

40201276

تامين آب

شرب شيراز

احداث مخزن 20 هزار متر مكعبي سر تل حسين اباد

91,000

51,000

51,000

107,141

31,316

31,136

31%

180,000

 

حفر و تجهيز 10 حلقه چاه به همراه خط انتقال

80%

 

 

 

 

 

گردآورنده: 
زهرا ایزدی نیا
کلمات کلیدی: 
شیراز, ریاست جمهوری, عملکرد, سفر