اساسنامه | پورتال شرکت آب و فاضلاب شیراز

اساسنامه

آخرین بروز رسانی: يكشنبه 10 اسفند 1399

بنام خدا
اساسنامه


فصل اول : كليات

ماده 1 – به استناد تبصره (1) ماده (1) قانون تشكيل شركتهاي آب و فاضلاب مصوب 1369/10/11 شركتي تحت عنوان «شركت آب و فاضلاب شيراز(سهامي خاص)» كه از اين پس در اين اساسنامه اختصاراً شركت ناميده مي شود تشكيل مي گردد .

ماده 2- موضوع و هدف شركت
احداث تاسيسات تقسيم و توزيع آب شهري و تأسيسات مربوط به جمع آوري ، انتقال و تصفيه فاضلاب همچنين بهره برداري از تأسيسات تأمين و تقسيم و توزيع آب شهري و تأسيسات مربوط به جمع آوري ، انتقال و تصفيه فاضلاب به شرح ذيل بر عهده شركت خواهد بود :

 1. اجراي شبكه هاي تقسيم و توزيع آب مشروب شهري
 2. اجراي شبكه هاي جمع آوري و انتقال فاضلاب به مراكز تصفيه خانه فاضلاب
 3. اجراي طرحهاي تصفيه فاضلاب و ايستگاههاي پمپاژ مربوطه
 4. اجراي طرحهاي تأمين و انتقال آب با توجه به تبصره (3) ماده (1) قانون فوق
 5. بهره برداري از تأسيسات مربوط به تأمين و توزيع آب شهري بعد از آبگير نظير تصفيه خانه ها ايستگاههاي پمپاژ ، خطوط انتقال ، منابع چاهها، سيستمهاي كنترل و شبكه هاي توزيع
 6. بهره برداري از شبكه هاي جمع آوري و انتقال فاضلاب ،‌تصفيه خانه هاو ايستگاههاي پمپاژ مربوطه
 7. سرمايه گذاري و مشاركت در مؤسسات و شركتهايي كه با اهداف و وظايف شركت مرتبط باشد بمنظور ارتقاء كيفي و كمي فعاليتهاي شركت
 8. ارائه خدمات مديريت و نيز انجام مشاوره و ارائه كليه خدمات فني و مهندسي در زمينه امور آب و فاضلاب شهري
 9. برنامه ريزي ، مطالعه ، تهيه طرح ، نظارت و هماهنگي در اجراي طرحهاي آب و فاضلاب شهري
 10. انجام امور تحقيقاتي، آموزشي مرتبط با فعاليت و اهداف شركت و هماهنگ با سياستها و برنامه ريزي شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور
 11. انجام كليه اموري كه بنحوي از انحاء بطور مستقيم و غيرمستقيم با موضوعات فوق و اهداف شركت مرتبط باشد .


ماده 3 – مركز شركت ، شيراز خيابان ساحلي بين پل حر و پل پاركينگ
مركز اصلي شهر شيراز بوده و حوزه خدماتي آن محدوده قانوني شهرستان شيراز و شهركهاي اطراف مي باشد .

 • تبصره 1 – شركت مي تواند با موافقت مجمع عمومي در شركتهاي اطراف و مناطق حوزه عمل خود به تشكيل شعب و يا نمايندگي يا دفاتر پشتيباني مبادرت نمايد .
 • تبصره 2 – تأسيسات مرتبط با فعاليت شركت مي تواند در خارج از محدوده شهر نيز مستقر باشد .


ماده 4 – شركت داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي بوده و امور آن بر طبق قانون تشكيل شركتهاي آب و فاضلاب و مقررات اين اساسنامه و قانون تجارت اداره خواهد شد .

ماده 5 – مدت شركت نامحدود است .

فصل دوم : سرمايه شركت
ماده 6- سرمايه معادل 000 , 000 , 100 ريال (يك صد ميليون) است و به 000 , 10 (ده هزار) سهم با نام 000 , 10 (ده هزار) ريالي كه تماماً پرداخت گرديده است تقسيم مي شود .

ماده 7- نقل و انتقال سهام با تصويب مجمع عمومي و موافقت وزارت نيرو انجام مي گيرد .

فصل سوم : اركان شركت
ماده 8 –شركت داراي اركان زير مي باشد :

 1. الف - مجمع عمومي
 2. ب – هيئت مديره
 3. ج - مدير عامل
 4. د- بازرس

الف- مجمع عمومي :
ماده 9 – مجمع عمومي بر دو قسم است (مجمع عمومي – مجمع عمومي فوق العاده) .
مجامع عمومي عادي يا فوق العاده با رعايت مفاد ماده 95 قانون تجارت تشكيل مي شود . رياست مجامع عمومي بعهده وزير نيرو و يا نماينده تام الاختيار وي مي باشد .

ماده 10- در كليه موارد دعوت صاحبان سهام براي تشكيل مجمع عمومي از طريق دعوتنامه كتبي صورت مي گيرد مگر آنكه موضوع (به تشخيص رئيس مجمع) فوريت داشته باشد كه مي توان از طريق دعوت شفاهي اقدام نمود . بهرحال دستور جلسه ، تاريخ و محل تشكيل مجمع با قيد ساعت و نشاني كامل بايد حداقل 10 روز قبل ، كتباً براي هر يك از صاحبان سهام ارسال شود .

ماده 11- مجمع عمومي عادي شركت در هر سال حداقل دو مرتبه يكي حداكثر تا نيمه اول اسفند ماه براي تصويب بودجه و خط مشي و برنامه عمليات سال آتي شركت و ديگري حداكثر تا نيمه دوم شهريور ماه براي رسيدگي و تصويب امور زير تشكيل مي گردد :

 • الف- تعيين و تصويب خط مشي و سياست كلي .
 • ب – تعيين ميزان حقوق و مزاياي اعضاء هيئت مديره و مدير عامل شركت .
 • ج- تعيين حق حضور و پاداش اعضاء هيئت مديره اصلي و علي البدل .
 • د – رسيدگي و اظهارنظر نسبت به گزارش عمليات شركت .
 • ه – بررسي و تصويب صورتهاي مالي و يا اصلاح سالانه آن .
 • و – انتخاب ، انتصاب و عزل اعضاي هيئت مديره و مدير عامل .
 • ز - انتخاب و عزل بازرس قانوني شركت و تعيين حق الزحمه بازرس .
 • ح – تصويب سيستمها و رويه هاي مشترك و تشكيلات شركت با رعايت مقررات مربوطه و به پيشنهاد هيأت مديره .
 • ط – تصويب آئين نامه هاي مالي و معاملاتي و استخدامي و رفاهي و ساير آئين نامه هاي مورد لزوم به پيشنهاد شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور
 • ي – اتخاذ تصميم نسبت به ايجاد اندوخته طبق مقررات .
 • س- اتخاذ تصميم در مورد سرمايه گذاري و مشاركت در ساير مؤسسات و شركتها
 • ع – تعيين روزنامه كثير الانتشار و محلي جهت درج آگهي هاي مربوط به شركت
 • ف – اتخاذ تصميم درباره هر موضوعي كه در دستور جلسه بوده و در صلاحيت مجمع عمومي فوق العاده نباشد .
  • تبصره : بمنظور تسهيل و تسريع در امور و ايجاد رويه هاي واحد در كليه شركتهاي آب و فاضلاب مجمع عمومي (صاحبان سهام) اختيارات خود را در تصويب سيستمهاي مشترك ، تشكيلات سازماني ، آئين نامه هاي اداري، استخدامي، مالي و معاملاتي و عزل و نصب اعضاء هيئت مديره و مدير عامل شركت و تصويب دستور العمل پرداخت حقوق و پاداش مدير عامل و حق حضور اعضاي اصلي و علي البدل هيأت مديره به رئيس مجمع عمومي تفويض مي كند. رئيس مجمع عمومي مي تواند اختيارات مذكور يا بخشي از آن را تفويض نمايد .

ماده 12 – مجمع عمومي فوق العاده بمنظور :

 1. تغيير در مفاد اساسنامه يا اصلاح آن
 2. افزايش يا كاهش سرمايه
 3. انحلال شركت و انتخاب مديران تصفيه تشكيل خواهد شد

ب- هيئت مديره :
ماده 13 – هيئت مديره شركت مركب از سه نفر عضو اصلي (كه يكي از آنها مدير عامل باشد) و دو نفر عضو علي البدل خواهد بود كه از طرف رياست مجمع عمومي براي مدت 2 سال انتخاب مي شوند و تا موقعي كه تجديد انتخاب به عمل نمايده در مقام خود باقي خواهند بود و انتخاب مجدد آنها نيز بلامانع است .

ماده 14 – جلسات هيئت مديره حداقل ماهي يك مرتبه به دعوت رئيس هيئت مديره و با حضور سه نفر از اعضاي هيئت مديره در محل شركت يا در هر محلي كه رئيس هيئت مديره تعيين نمايد تشكيل مي گردد و تصميمات به اكثريت آراء اتخاذ خواهد شد .
اداره جلسات هيئت مديره با رئيس هيئت مديره است .

 • تبصره – در صورت غيبت هر يك از اعضاء اصلي هيئت مديره اعضاي علي البدل به دعوت رئيس هيئت مديره در جلسات هيئت مديره شركت كرده و رأي خواهند داد و در غياب رئيس هيئت مديره ، نايب هيئت مديره به قائم مقامي او وظايف محوله را در حدود اختيارات مقتضي انجام خواهد داد .


ماده 15 - هيئت مديره داراي دفتري خواهد بود كه تمام تصميمات با ذكر نظرات اقليت در آنها ثبت و به امضاء حضار در جلسه مي رسد . هر يك از مديران (اعضاي هيأت مديره) شركت در مدت همكاري و مأموريت خود مي بايستي حداقل يك سهم به عنوان سهام وثيقه در شركت داشته باشند . سهام مذكور از محل سهام شركت آب و فاضلاب استان فارس تأمين مي گردد .

ماده 16 - اختيارات هيئت مديره :

هيأت مديره جز در مواردي كه در صلاحيت مجمع عمومي مي باشد در ساير امر شركت حق اظهارنظر و اخذ تصميم دارد ، هيأت مديره مي تواند تمام و يا قسمتي از اختيارات خود را به مدير عامل محول كند ، پاره اي از اختيارات عمده هيأت مديره بدون حصر بشرح زير است :

 • الف – بررسي و تائيد بودجه پيشنهادي و گزارش عمليات سالانه و تزارنامه و برنامه عمليات آتي شركت اعم از برنامه هاي مالي و بهره برداري و توسعه تأسيسات و تقديم آن به مجمع عمومي .
 • ب – تأييد آئين نامه هاي مالي و معاملاتي و استخدامي و رفاهي و ساير آئين نامه هاي مورد لزوم و ارسال آن براي تصويب مجمع عمومي .
 • ج – تصويب سياست ارتباط و مبادله اطلاعات علمي ، فني مهندسي ، صنعتي و بازرگاني در زمينه امور مرتبط با رعايت مقررات .
 • د- تصويب نحوه اخذ وام و اعتبار از منابع داخلي طبق بودجه مصوب به پيشنهاد مدير عامل .
 • ه – پيشنهاد ايجاد و حذف نمايندگيها و شعب در محدوده قانوني .
 • و – افتتاح حساب و استفاده از آن نزد بانكها
 • ز – عقد هرگونه قرارداد بمنظور اجراي وظايف شركت و تغيير و تبديل يا فسخ و اقاله آن .
 • ح – تقاضا و اقدام به ثبت هر گونه علائم تجاري از هر قبيل
  • تبصره – ارجاع دعاوي و اختلاف شركت به داوري و انتخاب داور ، اقدام به سازش منوط به تائيد هيئت مديره و با رعايت مقررات مربوطه خواهد بود .

ج – مدير عامل :

 • مدير عامل بالاترين مقام اجرايي شركت بوده و مجري مصوبات هيئت مديره مي باشد
 • مدير عامل داراي وظايف و اختيارات زير نيز مي باشد :


ماده 17 – مسئوليت اداره شركت اعم از اعمال نظارتهاي فني مالي و محاسباتي و مديريت امور كاركنان و تشكيلات و معاملات و مخارج و حفظ اموال و همچنين نظارت لازم در امور اداري و مالي و فني و شعب و نمايندگيها و ساير مؤسسات مربوطه با مدير عامل است .

ماده 18 – عزل و نصب كليه مأموران و كاركنان شركت و تعيين شغل و حقوق و دستمزد و پاداش و ترفيع و تنبيه و ساير حالات استخدامي بر اساس آئين نامه هاي مصوب

ماده 19 - كليه اسناد و اوراق تعهد آور شركت نظير قراردادها و چكها و بروات ، سفته ها و ساير اوراق تجاري با امضاء مدير عامل و يكي از اعضاي هيئت مديره يا نمايندگان آنان و ممهور به مهر شركت معتبر خواهد بود .

 • تبصره – مكاتبات اداري با امضاي مدير عامل يا كساني كه از طرف مدير عامل حق امضاء دارند صادر مي گردد .


ماده 20- مدير عامل بودجه سالانه و ترازنامه و حساب سود و زيان و صورت دارايي و برنامه عمليات شركت و تشكيلات را با رعايت مقررات مربوطه تهيه و پس از تائيد هيئت مديره براي تصويب مجمع عمومي تقديم مي نمايد .

ماده 21 - مدير عامل آئين نامه هاي استخدامي و مالي و معاملاتي و بهره برداري و اداري و رفاهي شركت را تهيه و با تائيد هيئت مديره براي تصويب مجمع عمومي تسليم خواهد نمود .

د – بازرس :
ماده 22- مجمع عمومي عادي يك بازرس اصلي و يك بازرس علي البدل براي مدت يك سال معين مي كند بازرس نمي تواند در معاملاتي كه با شركت يا به حساب شركت انجام مي گيرد بطور مستقيم يا غير مستقيم ذينفع باشد . بازرس درباره صحت صورت دارايي و بدهي و صورت حساب دوره عملكرد و حساب سود و زيان و ترازنامه شركت اظهارنظر و آن را به مجمع عمومي تسليم مي كند و همچنين درباره صحت مطالب و اطلاعاتي كه هيئت مديره در اختيار مجمع عمومي گذاشته بود ، اظهارنظر مي كند و گزارش جامعي راجع به وضع شركت به مجمع عمومي عادي تسليم خواهد نمود . گزارش بازرس حاقل بايد 10 روز قبل از تشكيل مجمع عمومي عادي جهت مراجعه صاحبان سهام در مركز شركت آماده باشد . تصميماتي كه بدون دريافت گزارش بازرس راجع به تصويب صورت دارايي و بدهي و ترازنامه و حساب سود و زيان شركت از طرف مجمع عمومي اتخاذ شود از درجه اعتبار ساقط است .
بازرسين اصلي و علي البدل قابل عزل و تجديد انتخاب مي باشند .

ماده 23 – بازرس مي تواند در هر موقع هر گونه رسيدگي يا بازرسي لازم را انجام داده و اسناد و مدارك و اطلاعات مربوط به شركت را در محل شركت مطالبه و در همان محل مورد رسيدگي قرار دهد بودن اينكه مانع فعاليت شركت گردد .

فصل چهارم : سال مالي و حسابهاي شركت

ماده 24- سال مالي شركت از اول فروردين ماه هر سال آغاز و در پايان اسفند ماه همان سال خاتمه مي يابد مگر سال اول كه شروع آن از تاريخ تصويب اين اساسنامه تا پايان همان سال مي باشد .

ماده 25 – هيئت مديره شركت بايد پس از انقضاء هر سال مالي طبق مفاد ماده 232 اصلاحيه قسمتي از قانون تجارت ، صورت دارايي و ديون شركت را در پايان سال و همچنين ترازنامه ، صورتحساب سود و زيان و صورت تغييرات در وضعيت مالي شركت را تنظيم و به ضميمه گزارشي درباره فعاليتها و وضع عمومي شركت طي سال مالي مذبور تنظيم نمايد . اسناد مذكور در اين ماده بايد حداقل 20 روز قبل از تاريخ تشكيل مجمع عمومي عادي سالانه در اختيار بازرس گذاشته شود تا پس از رسيدگي ، همراه با گزارش بازرس به مجمع عمومي صاحبان سهام تقديم گردد .

ماده 26 – سود ويژه قابل تقسيم شركت پس از وضع زيانهاي وارده در سالهاي قبل و كسر يك بيستم به عنوان اندوخته قانوني به مصرف توسعه تأسيسات آب و فاضلاب مي رسد .

ماده 27 – به منظور انجام امور ستادي و پشتيباني فني و تحقيقاتي ، تداركاتي و آموزشي كه توسط شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور صورت گيرد ، همه ساله درصدي از درآمد شركت با تصويب رئيس مجمع عمومي به اين امور اختصاص يافته و به حساب شركت مذكور واريز مي شود اين مبلغ به حساب هزينه هاي شركت منظور مي گردد .

ماده 28- مواردي كه در اين اساسنامه پيش بيني نشده است مشمول قانون تجارت و ساير قوانين جاري ذيربط خواهد بود .

ماده 29- اين اساسنامه مشتمل بر چهار فصل و 29 ماده و 6 تبصره است و در تاريخ 1/7/76 به تصويب مجمع عمومي مؤسسين شركت رسيده است .

حبيب اله بيطرف

وزير نيرو و رئيس مجمع عمومي

اصغر غفاري پور جهرمي

مدير عامل شركت آب و فاضلاب استان فارس و عضو مجمع عمومي

منصور مرشدي

مدير عامل شركت آب و فاضلاب استان بوشهر و عضو مجمع عمومي

يزدان پناه ذوالفقاري

مدير عامل شركت آب و فاضلاب استان كهكيلويه و بوير احمد و عضو مجمع عمومي

 

 

نسخه PDF اساسنامه

(حجم فایل 351 KB و تاریخ اساسنامه 1369/10/11)

 

گردآورنده: 
زهرا ایزدی نیا
کلمات کلیدی: 
اساسنامه, مجمع عمومي, سرمايه, آبفا شیراز