احداث دو باب مخزن 500 متر مکعبی مجموعه سیاخ دارنگان و دهشیخ و حاجی آباد ( کیاهزار ) | پورتال شرکت آب و فاضلاب شیراز

احداث دو باب مخزن 500 متر مکعبی مجموعه سیاخ دارنگان و دهشیخ و حاجی آباد ( کیاهزار )

آخرین بروز رسانی: دوشنبه 03 خرداد 1400
شرکت برگزار کنندهشماره مناقصه/مزایدهتاریخ شروع فروش اسنادتاریخ درج اولین آگهیتاریخ نهایی اخذ اسنادمهلت نهایی تحویل پیشنهاداتتاریخ باز گشایی پاکت هابهای اسنادروزنامه منتشر کنندهمحل تامین اعتبارحوزه فعالیت فراخوان
شرکت آب و فاضلاب شیراز۲۰۰۰۰۰۱۰۳۲۰۰۰۰۱۰ 1400/02/281400/02/281400/03/021400/03/171400/03/181 000 000ريالسایر روزنامه هاعمرانیامور پیمانکاری
فایل های آگهی
تصویر فراخوان: 
عکس آبفا شیراز
برآورد اوليه: 
19.899.322.192
نویسنده: 
ندا فرجی