اجرای شبکه فاضلاب بصورت پراکنده با انشعاب در سطح منطقه 2 | پورتال شرکت آب و فاضلاب شیراز

اجرای شبکه فاضلاب بصورت پراکنده با انشعاب در سطح منطقه 2

آخرین بروز رسانی: يكشنبه 02 خرداد 1400

اجرای شبکه فاضلاب بصورت پراکنده با انشعاب در سطح منطقه 2

شرکت برگزار کنندهشماره مناقصه/مزایدهتاریخ شروع فروش اسنادتاریخ درج اولین آگهیتاریخ نهایی اخذ اسنادمهلت نهایی تحویل پیشنهاداتتاریخ باز گشایی پاکت هانوع فراخوانروزنامه منتشر کنندهمحل تامین اعتبارحوزه فعالیت فراخوان
شرکت آب و فاضلاب شیراز49907 /413 1400/03/011400/03/011400/03/051400/03/221400/03/23مناقصهسایر روزنامه هاجاریامور پیمانکاری
فایل های آگهی
تصویر فراخوان: 
عکس آبفا شیراز
برآورد اوليه: 
0
نویسنده: 
ندا فرجی