اجرای 6 کیلومتر خطوط انتقال فاضلاب در سطح شهر شیراز | پورتال شرکت آب و فاضلاب شیراز

اجرای 6 کیلومتر خطوط انتقال فاضلاب در سطح شهر شیراز

آخرین بروز رسانی: پنجشنبه 16 ارديبهشت 1400
شرکت برگزار کنندهشماره مناقصه/مزایدهتاریخ شروع فروش اسنادتاریخ درج اولین آگهیتاریخ نهایی اخذ اسنادمهلت نهایی تحویل پیشنهاداتتاریخ باز گشایی پاکت هانوع فراخوانبهای اسنادروزنامه منتشر کنندهمحل تامین اعتبارحوزه فعالیت فراخوان
شرکت آب و فاضلاب شیراز۲۰۰۰۰۰۱۰۳۲۰۰۰۰۰۸1400/02/161400/02/161400/02/211400/03/051400/03/06مناقصه2 000 000ريالسایر روزنامه هاعمرانیامور پیمانکاری
فایل های آگهی
تصویر فراخوان: 
عکس آبفا شیراز
برآورد اوليه: 
107679876977
نویسنده: 
ندا فرجی