احداث مخزن 10000 متر مکعبي گلدشت حافظ شيراز | پورتال شرکت آب و فاضلاب شیراز

احداث مخزن 10000 متر مکعبي گلدشت حافظ شيراز

آخرین بروز رسانی: چهارشنبه 15 ارديبهشت 1400

 

 

فراخوان  مناقصه عمومي یک‌مرحله‌ای ( فشرده) به شماره  ۲۰۰۰۰۰۱۰۳۲۰۰۰۰۰۷ مورخ 13/02/1400

شرکت آب و فاضلاب شيراز در نظر دارد مناقصه عمومي همزمان با ارزیابی‌کیفی(فشرده)، احداث مخزن 10000 متر مکعبي گلدشت حافظ شيراز به شماره ۲۰۰۰۰۰۱۰۳۲۰۰۰۰۰۷ مورخ 13/02/1400 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه‌گران و بازگشایی پاکتها از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه‌گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضاء الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 13/02/1400 می‌باشد.

موضوع: احداث مخزن 10000 متر مکعبي گلدشت حافظ شيراز

1-  محل اجرا :  شهر شيراز   

2 مدت اجرا : 24 (بیست و چهار) ماه شمسی.

3 محل اخذ اسناد مناقصه و عودت مدارك و مستندات تكميل شده: سامانه ستاد(سامانه تداركات الكترونيكي دولت) 

4 برآورد اوليه :  236.375.576.178  ریال

5- تاريخ شروع فروش اسناد مناقصه : ساعت 14 روز دوشنبه مورخ 13/02/1400

6 تاريخ نهائي فروش اسناد مناقصه: ساعت 16 روز چهارشنبه مورخ 22/02/1400

7 تاريخ نهائي عودت اسناد مناقصه تكميل شده توسط مناقصه‌گر: ساعت 14 روز یکشنبه مورخ 09/03/1400

8- تاريخ بازگشايي پاكت‌ها: رأس ساعت 9 صبح روز دوشنبه مورخ 10/03/1400 در محل سالن کنفرانس شرکت

9- اطلاعات تماس دستگاه مناقصه‌گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکتهای الف:

آدرس شيراز- بلوار آیت ا... ربانی بالاتر از کوچه 17 - تلفن: 8-2281156-0713 ( دبیرخانه شرکت)

10- اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:

مرکز تماس:41934-021

دفتر ثبت نام:88969737 و 85193768

اطلاعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها، در سایت سامانه ( www.setadiran.ir ) بخش "ثبت نام/پروفایل تأمین کننده/مناقصه گر" موجود است.

11-به مداركي كه فاقد امضاء،مشروط،مخدوش و مداركي كه بعد از انقضاء‌مدت مقرر در اين آگهي واصل شود مطلقاً ترتيب اثر داده نخواهد شد.

12- مناقصه به صورت یک مرحله‌اي با ارزيابي‌کیفی ( فشرده )  برگزار واعتبار آن از محل اعتبارطرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي (عمراني) مي‌باشد. پرداخت از طریق اوراق مشارکت يا اسناد خزانه اسلامي يا اعتبارات نقدي و يا ترکيبي از آنها که دولت تعيين کند صورت میگیرد.

13- قيمت اسناد: 2.000.000 ريال ( واریز وجه اسناد از طریق سامانه ستاد)

14- مبلغ تضمين شركت در فرآیند ارجاع کار  : 000 000 430 7 ريال (هفت میلیارد و چهارصد و سی میلیون ریال) می‌باشد که مي‌بايستي بصورت ضمانتنامه بانکی یا واریز وجه نقد به حساب سيبا شماره 4001114307144832 بانك مركزي بنام حساب تمركز وجوه سپرده نزد خزانه شركت آب و فاضلاب شيراز مطابق آیین‌نامه تضمین معاملات دولتی به شماره 123402/ت 50659 هـ  مورخ 22/9/94  و شرایط ذکر شده در سامانه ستاد ارائه گردد.

15-دستگاه نظارت: اعلام می گردد

16-اعتبار پیشنهادها: سه ماه و قابل تمدید به مدت سه ماه دیگر

 17- ساير اطلاعات و جزئيات مربوطه در اسناد درج شده است.

18 این آگهی در سامانه ستاد منتشر می‌شود.

*وب سايت جهت اطلاعات بيشتر آگهي مناقصه  http.//nww.ir, www.abfa-shiraz.com http://iets.mporg-ir   ، www.setadiran.ir مي‌باشد.

با توجه به ابلاغيه سازمان صنعت،معدن و تجارت به شماره 33345/41 مورخ 30/10/93  در خصوص الزام بكارگيري سامانه تداركات الكترونيكي دولت(ستاد) ، مناقصات مربوط به معاملات با اعتبار منابع عمراني، معاملات مندرج در آيين‌نامه فعاليت سامانه تداركات الكترونيكي دولت، منحصرا در بستر سامانه ستاد انجام خواهد پذيرفت. لذا ضروري است، در سامانه ستاد به آدرس www.setadiran.ir نيز عضويت داشته و پيشنهاد خود را از طريق اين سامانه اعلام نمايند.

شرکت آب وفاضلاب شيراز

شرکت برگزار کنندهشماره مناقصه/مزایدهتاریخ شروع فروش اسنادتاریخ درج اولین آگهیتاریخ نهایی اخذ اسنادمهلت نهایی تحویل پیشنهاداتتاریخ باز گشایی پاکت هانوع فراخوانبهای اسنادمحل تامین اعتبارحوزه فعالیت فراخوان
شرکت آب و فاضلاب شیراز۲۰۰۰۰۰۱۰۳۲۰۰۰۰۰۷ 1400/02/131400/02/131400/02/221400/03/091400/03/10مناقصه2 000 000ريالعمرانیامور پیمانکاری
فایل های آگهی
تصویر فراخوان: 
عکس آبفا شیراز
برآورد اوليه: 
236375576178
نویسنده: 
ندا فرجی