لوله گذاری و احداث آدم رو های خط انتقال فاضلاب 1000 م م معالی آباد شیراز به روش لوله رانی | پورتال شرکت آب و فاضلاب شیراز

لوله گذاری و احداث آدم رو های خط انتقال فاضلاب 1000 م م معالی آباد شیراز به روش لوله رانی

آخرین بروز رسانی: دوشنبه 25 اسفند 1399
شرکت برگزار کنندهشماره مناقصه/مزایدهتاریخ شروع فروش اسنادتاریخ درج اولین آگهیتاریخ نهایی اخذ اسنادمهلت نهایی تحویل پیشنهاداتتاریخ باز گشایی پاکت هانوع فراخوانبهای اسنادروزنامه منتشر کنندهمحل تامین اعتبارحوزه فعالیت فراخوان
شرکت آب و فاضلاب شیراز2099001032000021 1399/12/241399/12/241399/12/271400/01/231400/01/24مناقصه2 000 000ريالسایر روزنامه هاعمرانیامور پیمانکاری
فایل های آگهی
تصویر فراخوان: 
عکس آبفا شیراز
برآورد اوليه: 
230681411618
نویسنده: 
ندا فرجی