اجرای 6 کیلومتر خطوط انتقال فاضلاب در سطح شهر شیراز | پورتال شرکت آب و فاضلاب شیراز

اجرای 6 کیلومتر خطوط انتقال فاضلاب در سطح شهر شیراز

آخرین بروز رسانی: دوشنبه 25 اسفند 1399
شرکت برگزار کنندهشماره مناقصه/مزایدهتاریخ شروع فروش اسنادتاریخ درج اولین آگهیتاریخ نهایی اخذ اسنادمهلت نهایی تحویل پیشنهاداتتاریخ باز گشایی پاکت هانوع فراخوانروزنامه منتشر کنندهمحل تامین اعتبارحوزه فعالیت فراخوان
شرکت آب و فاضلاب شیراز۲۰۹۹۰۰۱۰۳۲۰۰۰۰۲۰ 1399/12/241399/12/241400/01/071400/01/221400/01/22مناقصهسایر روزنامه هاعمرانیامور پیمانکاری
فایل های آگهی
تصویر فراخوان: 
عکس آبفا شیراز
برآورد اوليه: 
107.679.876.977
نویسنده: 
ندا فرجی