طراحی ،تامين و نصب تجهيزات، ساخت و بهره داري از مدولهاي 3و4تصفیه خانه فاضلاب شماره 2 شهرشیراز به روش EPC | پورتال شرکت آب و فاضلاب شیراز

طراحی ،تامين و نصب تجهيزات، ساخت و بهره داري از مدولهاي 3و4تصفیه خانه فاضلاب شماره 2 شهرشیراز به روش EPC

آخرین بروز رسانی: يكشنبه 24 اسفند 1399
undefined
شرکت برگزار کنندهشماره مناقصه/مزایدهتاریخ شروع فروش اسنادتاریخ درج اولین آگهیتاریخ نهایی اخذ اسنادمهلت نهایی تحویل پیشنهاداتتاریخ باز گشایی پاکت هانوع فراخوانبهای اسنادروزنامه منتشر کنندهمحل تامین اعتبارحوزه فعالیت فراخوان
شرکت آب و فاضلاب شیرازشماره 20990010320000191399/12/241399/12/241399/12/281400/01/211400/01/22ارزیابی کیفی1 500 000ريالسایر روزنامه هاعمرانیامور طرح و ساخت
فایل های آگهی
تصویر فراخوان: 
عکس آبفا شیراز
برآورد اوليه: 
7756343277631
نویسنده: 
ندا فرجی