اجرای شبکه جمع آوری و انشعاب فاضلاب باقیمانده شهرک کشن | پورتال شرکت آب و فاضلاب شیراز

اجرای شبکه جمع آوری و انشعاب فاضلاب باقیمانده شهرک کشن

آخرین بروز رسانی: شنبه 23 اسفند 1399
شرکت برگزار کنندهشماره مناقصه/مزایدهتاریخ شروع فروش اسنادتاریخ درج اولین آگهیتاریخ نهایی اخذ اسنادمهلت نهایی تحویل پیشنهاداتتاریخ باز گشایی پاکت هانوع فراخوانبهای اسنادروزنامه منتشر کنندهمحل تامین اعتبارحوزه فعالیت فراخوان
شرکت آب و فاضلاب شیراز52865/2151399/12/231399/12/231399/12/271399/12/231400/01/22مناقصه2 000 000ريالسایر روزنامه هاجاریسایر امور
فایل های آگهی
تصویر فراخوان: 
عکس آبفا شیراز
برآورد اوليه: 
34215653975
اسناد فراخوان: 
نویسنده: 
ندا فرجی