عملیات تأمین کنتور آب ، پایش و تست کنتور بهمراه شناسایی و تعویض کنتورهای خراب مشترکین شرکت آب و فاضلاب شیراز | پورتال شرکت آب و فاضلاب شیراز

عملیات تأمین کنتور آب ، پایش و تست کنتور بهمراه شناسایی و تعویض کنتورهای خراب مشترکین شرکت آب و فاضلاب شیراز

آخرین بروز رسانی: پنجشنبه 21 اسفند 1399

آگهي تجدید مناقصه عمومي دو‌مرحله‌اي به شماره  48998/413 مورخ 20/11/99

شرکت آب و فاضلاب شيراز در نظر دارد از طريق برگزاري مناقصه عمومي دو‌مرحله‌اي، عملیات تأمین کنتور آب ، پایش و تست کنتور بهمراه شناسایی و تعویض کنتورهای خراب مشترکین شرکت آب و فاضلاب شیراز را براساس شرايط فني اعلام شده در اسناد مناقصه به تأمین‌کنندگان و شركت‌هاي واجد شرايط واگذار نمايد.

1-  محل اجرا: مناطق 7 گانه شرکت آبفا شیراز   

2 مدت اجرا: 24 (بیست و چهار) ماه .

3 محل اخذ اسناد مناقصه و تسليم پيشنهادات: شيراز- بلوار آیت ا... ربانی-بعد از کوچه 17- اداره مرکزي شركت آب و فاضلاب شيراز- دبيرخانه شرکت تلفن: 8-2281156-0713

4 برآورد اوليه : اعلام نمي‌گردد.

5- تاريخ شروع فروش اسناد مناقصه: مورخ 23/12/99

6 تاريخ نهائي فروش اسناد مناقصه ساعت 14 روز چهارشنبه مورخ 18/01/1400  

7 تاريخ نهائي عودت اسناد مناقصه تكميل شده توسط مناقصه‌گر ساعت 14 روز یکشنبه مورخ 05/02/1400

8- تاريخ بازگشايي مرحله اول مناقصه: رأس ساعت 9 روز دوشنبه مورخ 06/02/1400 در محل سالن کنفرانس شرکت

9-اطلاعات تماس دستگاه مناقصه‌گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و عودت اسناد آدرس: شيراز- بلوار آیت‌ا... ربانی-بعد از کوچه 17- اداره مرکزي شركت آب و فاضلاب شيراز- دبيرخانه شرکت تلفن: 8-2281156-0713

10-به مداركي كه فاقد امضاء،مشروط، مخدوش و مداركي كه بعد از انقضاء‌ مدت مقرر در اين آگهي واصل شود مطلقاً ترتيب اثر داده نخواهد شد.

11- مناقصه به صورت عمومي دو مرحله‌اي برگزار واعتبار آن از محل اعتبارات جاري شركت مي‌باشد.

12-دستگاه نظارت: کمیته‌ای متشکل از معاون خدمات مشترکین و درآمد، مدیر امور بازرگانی و مدیر دفتر بهره‌برداري شبكه توزيع و كاهش آب بدون درآمد

13-اعتبار پیشنهادها: سه ماه و قابل تمدید به مدت سه ماه دیگر

14- مبلغ تضمين شركت در مناقصه : 000 000 626 3 ريال

15- قيمت اسناد: 000 000 2 (ريال) واريز به حساب شماره 0105699022004 بانك ملي‌مركزي بنام شركت آب‌و‌فاضلاب شيراز.

16- نوع تضمين شركت در مناقصه: ضمانتنامه بانكي -واريز نقدي به حساب شركت آب و فاضلاب شيراز- چك بانكي تضميني در وجه شركت آب و فاضلاب شيراز-مسدودي مطالبات مناقصه‌گر در صورت وجود مطالبات از شركت آب و فاضلاب شيراز.

17- ساير اطلاعات و جزئيات مربوطه در اسناد مناقصه درج شده است.

متقاضيان مي‌توانند قبل از خريد اسناد و شركت در مناقصه از طريق سايت‌هاي زير اطلاعات مناقصه را دريافت نموده و اقدام به خود ارزيابي نموده و چنانچه امتياز مناسبي در خودارزيابي كسب مي‌نمايند، اسناد را خريداري كنند.

*وب سايت جهت اطلاعات بيشترآگهي مناقصه http.//www,nww.ir, www.abfa-shiraz.com http://iets.mporg-ir  ، مي‌باشد.

*با توجه به الزام ثبت اطلاعات مناقصات در پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصات كليه شركت كنندگان در مناقصه مي‌بايست در پايگاه مذكور به آدرس ذيل ثبت نام و كد كاربري دريافت نمايند و همراه با پاكات پيشنهاد خود كد كاربري را تحويل دهند.

http://iets.mporg.ir

                                                                                          

 شرکت آب وفاضلاب شيراز

شرکت برگزار کنندهشماره مناقصه/مزایدهتاریخ شروع فروش اسنادتاریخ درج اولین آگهیتاریخ نهایی اخذ اسنادمهلت نهایی تحویل پیشنهاداتتاریخ باز گشایی پاکت هانوع فراخوانروزنامه منتشر کنندهمحل تامین اعتبارحوزه فعالیت فراخوان
شرکت آب و فاضلاب شیراز48998/4131399/12/231399/12/231400/01/181400/02/051400/02/06مناقصهسایر روزنامه هاجاریامور خرید کالا
فایل های آگهی
تصویر فراخوان: 
عکس آبفا شیراز
برآورد اوليه: 
0
نویسنده: 
ندا فرجی