اجرای شبکه فاضلاب و انشعابات خیابان پیروزی و فرعی ها | پورتال شرکت آب و فاضلاب شیراز

اجرای شبکه فاضلاب و انشعابات خیابان پیروزی و فرعی ها

آخرین بروز رسانی: شنبه 16 اسفند 1399
شرکت برگزار کنندهشماره مناقصه/مزایدهتاریخ شروع فروش اسنادتاریخ درج اولین آگهیتاریخ نهایی اخذ اسنادمهلت نهایی تحویل پیشنهاداتتاریخ باز گشایی پاکت هانوع فراخوانروزنامه منتشر کنندهمحل تامین اعتبارحوزه فعالیت فراخوان
شرکت آب و فاضلاب شیراز215/519591399/12/161399/12/161399/12/201400/01/221400/01/23مناقصهسایر روزنامه هاجاریامور پیمانکاری
فایل های آگهی
تصویر فراخوان: 
عکس آبفا شیراز
برآورد اوليه: 
15962453725
اسناد فراخوان: 
نویسنده: 
ندا فرجی