اجرای شبکه فاضلاب بصورت پراکنده با انشعاب در سطح منطقه 2 | پورتال شرکت آب و فاضلاب شیراز

اجرای شبکه فاضلاب بصورت پراکنده با انشعاب در سطح منطقه 2

آخرین بروز رسانی: شنبه 09 اسفند 1399
شرکت برگزار کنندهشماره مناقصه/مزایدهتاریخ شروع فروش اسنادتاریخ درج اولین آگهیتاریخ نهایی اخذ اسنادمهلت نهایی تحویل پیشنهاداتتاریخ باز گشایی پاکت هانوع فراخوانروزنامه منتشر کنندهمحل تامین اعتبارحوزه فعالیت فراخوان
شرکت آب و فاضلاب شیراز49907/4141399/12/051399/12/051399/12/131400/02/071400/02/08مناقصهسایر روزنامه هاجاریامور پیمانکاری
فایل های آگهی
تصویر فراخوان: 
عکس آبفا شیراز
برآورد اوليه: 
45704273698
اسناد فراخوان: 
نویسنده: 
ندا فرجی