شبکه جمع آوری و خط انتقال فاضلاب شهر صدرا ( پاسداران ، زمزم ، بسطامی | پورتال شرکت آب و فاضلاب شیراز

شبکه جمع آوری و خط انتقال فاضلاب شهر صدرا ( پاسداران ، زمزم ، بسطامی

آخرین بروز رسانی: شنبه 09 اسفند 1399
شرکت برگزار کنندهشماره مناقصه/مزایدهتاریخ شروع فروش اسنادتاریخ درج اولین آگهیتاریخ نهایی اخذ اسنادمهلت نهایی تحویل پیشنهاداتتاریخ باز گشایی پاکت هانوع فراخوانبهای اسنادروزنامه منتشر کنندهمحل تامین اعتبارحوزه فعالیت فراخوان
شرکت آب و فاضلاب شیراز49873/4141399/12/051399/12/051399/12/131400/02/041400/02/05مناقصه2 000 000ريالسایر روزنامه هاجاریامور پیمانکاری
فایل های آگهی
تصویر فراخوان: 
عکس آبفا شیراز
برآورد اوليه: 
70558699116
اسناد فراخوان: 
نویسنده: 
ندا فرجی