طراحي،احداث ساختمان،تهيه،خريد،ساخت،حمل،نصب و راه‌اندازي كارهاي ساختماني و تجهيزاتي مدول اول تصفيه‌خانه فاضلاب غربي شهر جديد صدرا | پورتال شرکت آب و فاضلاب شیراز

طراحي،احداث ساختمان،تهيه،خريد،ساخت،حمل،نصب و راه‌اندازي كارهاي ساختماني و تجهيزاتي مدول اول تصفيه‌خانه فاضلاب غربي شهر جديد صدرا

آخرین بروز رسانی: يكشنبه 10 اسفند 1399

فراخوان ارزیابی کیفی برای مناقصه عمومی دو مرحله ای به شماره  2099001032000016

شرکت آب و فاضلاب شيراز در نظر دارد فراخوان ارزیابی کیفی برای مناقصه عمومی دو مرحله ای، طراحي،احداث ساختمان،تهيه،خريد،ساخت،حمل،نصب و راه‌اندازي كارهاي ساختماني و تجهيزاتي مدول اول تصفيه‌خانه فاضلاب غربي شهر جديد صدرا را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری فراخوان ارزیابی کیفی از دریافت تا تحویل استعلام ارزیابی کیفی تا ارسال دعوتنامه جهت سایر مراحل مناقصه،از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار فراخوان در سامانه تاریخ  9/12/99  می باشد.اطلاعات و اسناد مناقصه عمومی پس از برگزاری فرآیند ارزیابی کیفی و ارسال دعوتنامه از طریق سامانه ستاد به مناقصه گران واجد شرایط اعلام خواهد شد.  

موضوع: طراحي،احداث ساختمان،تهيه،خريد،ساخت،حمل،نصب و راه‌اندازي كارهاي ساختماني و تجهيزاتي مدول اول تصفيه‌خانه فاضلاب غربي شهر جديد صدرا

1-  محل اجرا :  شيراز شهر جدید صدرا

2احداث و بهره‌برداري آزمايشي: سي و شش (36) ماه شامل بيست و چهار (24) ماه طراحي و احداث ساختمان، تهيه، ساخت، حمل، نصب و راه اندازي كارهاي تجهيزاتي و دوازده (12) ماه بهره‌برداري آزمايشی

3 محل اخذ اسناد مناقصه و عودت مدارك و مستندات تكميل شده: سامانه ستاد(سامانه تداركات الكترونيكي دولت)   

4 برآورد اوليه : 801 ، 745 ، 811 ، 192 ، 1 ریال

5-تاريخ انتشار فراخوان در سامانه ستاد: 9/12/99

6- تاريخ شروع فروش اسناد استعلام  ارزيابي‌كيفي: ساعت 10:00 صبح شنبه مورخ 9/12/99

7 تاريخ نهائي فروش اسناد استعلام ارزيابي‌كيفي: تا ساعت  14:00روز پنجشنبه مورخ 14/12/99

8 تاريخ نهائي عودت اسناد استعلام ارزيابي كيفي تكميل شده توسط مناقصه‌گر: ساعت 14:00 روز دوشنبه مورخ 16/1/1400

9- تاريخ بازگشايي پاكت های استعلام ارزیابی کیفی: رأس ساعت 10:00 روز  سه شنبه مورخ 17/1/1400 در محل سالن جلسات  شرکت آبفا شیراز.

10-به مداركي كه فاقد امضاء،مشروط،مخدوش و مداركي كه بعد از انقضاء‌مدت مقرر در اين آگهي واصل شود مطلقاً ترتيب اثر داده نخواهد شد.

11- مناقصه به صورت دو مرحله‌اي با ارزيابي كيفي و فنی برگزار و محل تأمين اعتبارطرح، ازمحل بودجه طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي (عمراني) كه به صورت نقد يا اوراق مشاركت يا اسناد خزانه يا ساير ابزار پرداخت مالي که دولت مشخص نمايد ،مي‌باشد.

12- مبلغ تضمين شركت در فرآیند ارجاع کار (مناقصه) : 000 ، 200، 628، 23 ريال می باشد که بایستی بصورت ضمانتنامه بانکی یا

فیش واریز وجه نقد به حساب سپرده بانکی شرکت ارائه گردد.( توجه شود که در این مرحله نیازی به ارائه تضمین شرکت در فرآیند

 ارجاع کار نمی باشد).

13- قيمت اسناد:, 1,500,000ريال.

14-نام و نشانی مشاور: مهندسين مشاور مهاب قدس به نشاني تهران- خيابان شهيد وحيد دستگردي (ظفر سابق) كوي تخارستان شماره (16)

15- نام و نشانی کارفرما: شيراز، بلوار آيت اله رباني، حدفاصل كوچه 15 و 17 شركت آب و فاضلاب شيراز

16- ساير اطلاعات و جزئيات و توضیحات تکمیلی مربوطه در اسناد درج شده است.

17- شرايط شركت در مناقصه دارا بودن گواهينامه احراز صلاحيت پيمانكاري معتبر حداقل پايه سه (3) در رشته آب، زيررشته خطوط انتقال آب و شبكه‌هاي آب و فاضلاب و معتبر بودن اسم شركت در پايگاه ساجار مي‌باشد.

*وب سايت جهت اطلاعات بيشتر آگهي ارزيابي كيفي  http//www.nww.ir, www.abfa-shiraz.com http://iets.mporg-ir   ، www.setadiran.ir مي‌باشد.

با توجه به ابلاغيه سازمان صنعت،معدن و تجارت به شماره 33345/41 مورخ 30/10/93  در خصوص الزام بكارگيري سامانه تداركات الكترونيكي دولت(ستاد) ، مناقصات مربوط به معاملات با اعتبار منابع عمراني، معاملات مندرج در آيين‌نامه فعاليت سامانه تداركات الكترونيكي دولت، منحصرا در بستر سامانه ستاد انجام خواهد پذيرفت. لذا ضروري است، در سامانه ستاد به آدرس www.setadiran.ir نيز عضويت داشته و پيشنهاد خود را از طريق اين سامانه اعلام نمايند.

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:مرکز تماس : 41934-021دفتر ثبت نام: 85193768 و 88969737

اطلاعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استان ها، در سایت سامانه ستاد www.setadiran.ir بخش " ثبت نام/ پروفیل تامین کننده/مناقصه گر" موجود است.

 

 شرکت آب وفاضلاب شيراز

شرکت برگزار کنندهشماره مناقصه/مزایدهتاریخ شروع فروش اسنادتاریخ درج اولین آگهیتاریخ نهایی اخذ اسنادمهلت نهایی تحویل پیشنهاداتتاریخ باز گشایی پاکت هابهای اسنادمحل تامین اعتبارحوزه فعالیت فراخوان
شرکت آب و فاضلاب شیرازشماره 2099001032000016 1399/12/091399/12/091399/12/141400/01/161400/01/171 000 000ريالعمرانیامور طرح و ساخت
فایل های آگهی
تصویر فراخوان: 
عکس آبفا شیراز
برآورد اوليه: 
801 ، 745 ، 811 ، 192 ، 1 ریال
نویسنده: 
ندا فرجی