تعویض خط انتقال فاضلاب بلوار شهید دوران و شبکه جمع‌آوری فاضلاب بخشی از شهرک میانرود | پورتال شرکت آب و فاضلاب شیراز

تعویض خط انتقال فاضلاب بلوار شهید دوران و شبکه جمع‌آوری فاضلاب بخشی از شهرک میانرود

آخرین بروز رسانی: شنبه 02 اسفند 1399

آگهي مناقصه عمومي یک مرحله‌اي به شماره 49380/413  مورخ 25/11/99

شرکت آب و فاضلاب شيراز در نظر دارد از طريق برگزاري مناقصه عمومي یک مرحله‌اي، تعویض خط انتقال فاضلاب بلوار شهید دوران و شبکه جمع‌آوری فاضلاب بخشی از شهرک میانرود را براساس شرايط فني اعلام شده در اسناد مناقصه به پیمانکاران و شركت‌هاي واجد شرايط واگذار نمايد.

1-  محل انجام عملیات:  شیراز

2 مدت انجام عملیات : 12 (دوازده) ماه شمسی

3 محل اخذ اسناد مناقصه و تسليم پيشنهادات: شيراز- بلوار آیت ا... ربانی حدفاصل کوچه 15 و 17 - اداره مرکزي شركت آب و فاضلاب شيراز- دبيرخانه شرکت  تلفن: 8-32281156-071

4 برآورد اوليه : 69.176.181.318 ریال

5- تاريخ شروع فروش اسناد مناقصه: شنبه مورخ 02/12/99

6 تاريخ نهائي فروش اسناد مناقصه: ساعت 14 روز دوشنبه مورخ 04/12/99  

7 تاريخ نهائي عودت اسناد مناقصه تكميل شده توسط مناقصه‌گر: ساعت 9 روز سه شنبه مورخ 19/12/99

8- تاريخ بازگشايي پاكات: رأس ساعت 10:30 روز سه شنبه مورخ 19/12/99 در محل سالن جلسات طبقه دوم شرکت

9-اطلاعات تماس دستگاه مناقصه‌گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و عودت اسناد آدرس: شیراز - بلوار آیت ا... ربانی حدفاصل کوچه 15 و 17   شرکت آب و فاضلاب شیراز تلفن:8 -32281156-071

10-به مداركي كه فاقد امضاء،مشروط، مخدوش و مداركي كه بعد از انقضاء‌ مدت مقرر در اين آگهي واصل شود مطلقاً ترتيب اثر داده نخواهد شد.

11- مناقصه به صورت عمومي یک مرحله‌اي برگزار واعتبار آن از محل اعتبارات جاري شركت مي‌باشد.

12- مبلغ تضمين شركت در مناقصه : 1.681.760.000 ريال

13- قيمت اسناد: 2.000.000 ریال، واريز به حساب شماره 0105699022004 بانك ملي‌مركزي بنام شركت آب‌و‌فاضلاب شيراز.

14- نوع تضمين شركت در مناقصه: ضمانتنامه بانكي -واريز نقدي به حساب شركت آب و فاضلاب شيراز- چك بانكي تضميني در وجه شركت آب و فاضلاب شيراز-مسدودي مطالبات مناقصه گر در صورت وجود مطالبات از شركت آب و فاضلاب شيراز.

15- ساير اطلاعات و جزئيات مربوطه در اسناد مناقصه درج شده است.

متقاضيان مي‌توانند قبل از خريد اسناد و شركت در مناقصه از طريق سايت‌هاي زير اطلاعات مناقصه را دريافت نموده و اقدام به خود ارزيابي نموده و چنانچه امتياز مناسبي در خودارزيابي كسب مي‌نمايند، اسناد را خريداري كنند.

*وب سايت جهت اطلاعات بيشترآگهي مناقصه http.//www.nww.ir, www.abfa-shiraz.com http://iets.mporg-ir  مي‌باشد.

*با توجه به الزام ثبت اطلاعات مناقصات در پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصات كليه شركت كنندگان در مناقصه مي‌بايست در پايگاه مذكور به آدرس ذيل ثبت نام و كد كاربري دريافت نمايند و همراه با پاكات پيشنهاد خود كد كاربري را تحويل دهند.

http://iets.mporg.ir

                                                                                          

 شرکت آب وفاضلاب شيراز

شرکت برگزار کنندهشماره مناقصه/مزایدهتاریخ شروع فروش اسنادتاریخ درج اولین آگهیتاریخ نهایی اخذ اسنادمهلت نهایی تحویل پیشنهاداتتاریخ باز گشایی پاکت هاروزنامه منتشر کننده
شرکت آب و فاضلاب شیراز493801399/12/021399/12/021399/12/041399/12/191399/12/19سایر روزنامه ها
فایل های آگهی
تصویر فراخوان: 
عکس آبفا شیراز
عکس آبفا شیراز
برآورد اوليه: 
69176181318
نویسنده: 
ندا فرجی