اجرای 6 کیلومتر خطوط انتقال فاضلاب در سطح شهر شیراز | پورتال شرکت آب و فاضلاب شیراز

اجرای 6 کیلومتر خطوط انتقال فاضلاب در سطح شهر شیراز

آخرین بروز رسانی: چهارشنبه 29 بهمن 1399
شرکت برگزار کنندهشماره مناقصه/مزایدهتاریخ شروع فروش اسنادتاریخ درج اولین آگهیتاریخ نهایی اخذ اسنادمهلت نهایی تحویل پیشنهاداتتاریخ باز گشایی پاکت هانوع فراخوانبهای اسنادروزنامه منتشر کنندهمحل تامین اعتبارحوزه فعالیت فراخوان
شرکت آب و فاضلاب شیراز2099001032000015 1399/11/291399/11/291399/12/041399/11/191399/12/19مناقصه2 000 000ريالسایر روزنامه هاعمرانیامور پیمانکاری
فایل های آگهی
تصویر فراخوان: 
عکس آبفا شیراز
برآورد اوليه: 
107679876977
نویسنده: 
ندا فرجی