حصار کشی اطراف چاه ترکان | پورتال شرکت آب و فاضلاب شیراز

حصار کشی اطراف چاه ترکان

آخرین بروز رسانی: دوشنبه 20 بهمن 1399
شرکت برگزار کنندهشماره مناقصه/مزایدهتاریخ شروع فروش اسنادتاریخ درج اولین آگهیتاریخ نهایی اخذ اسنادمهلت نهایی تحویل پیشنهاداتتاریخ باز گشایی پاکت هانوع فراخوانبهای اسنادروزنامه منتشر کنندهمحل تامین اعتبارحوزه فعالیت فراخوان
شرکت آب و فاضلاب شیراز48309/4131399/11/201399/11/201399/11/271399/12/091399/12/10مناقصه1 000 000ريالروزنامه خبرجاریامور پیمانکاری
فایل های آگهی
تصویر فراخوان: 
عکس آبفا شیراز
برآورد اوليه: 
5779523097
نویسنده: 
ندا فرجی