برگزاري چهارمين جشنواره فرهنگي ورزشي ويژه فرزندان پسر | پورتال شرکت آب و فاضلاب شیراز

برگزاري چهارمين جشنواره فرهنگي ورزشي ويژه فرزندان پسر

آخرین بروز رسانی: دوشنبه 03 آبان 1395
چهارمين جشنواره فرهنگي ورزشي ويژه فرزندان پسرهيئت ورزش صنعت آب و برق استان فارس برگزار شد

به گزارش روابط عمومی و آموزش همگانی آبفا شیراز، چهارمين جشنواره فرهنگي ورزشي هيئت ورزش صنعت آب و برق استان فارس با حضور فرزندان كاركنان شركتهاي آبفا شيراز ، توزيع نيروي برق شيراز،آبفا فارس،برق منطقه اي فارس، توزيع نيروي برق فارس و توليد برق فارس برگزار شد.

 در اين جشنواره رشته هاي پرش جفت ، دو و ميداني و دو چرخه سواري در 3 رده سني 8 ، 10 و 15 سال به رقابت با هم پرداختند.

در رشته پرش جفت رده سني زير 8 سال نفرات ذيل بترتيب حائز مقام هاي اول تا سوم گرديده اند .

1- برديا ميري توزيع برق از شيراز 2- امير محمد رجبي از آبفا فارس 3- احسان حدادي از آبفا فارس

در رشته دو و ميداني ( 100 متر ) رده سني زير 10 سال نفرات ذيل بترتيب حائز مقام هاي اول تا سوم شده اند .

1- پويا نوروزي از آبفا شيراز 2- شايان توكلي از توزيع برق شيراز 3- رضا سلطاني از توزيع برق شيراز

در رشته دو و ميداني ( 100 متر ) رده سني زير 15 سال نفرات ذيل بترتيب حائز مقام هاي اول تا سوم شده اند.

1 - امير مهبودي از توزيع برق فارس 2- مجتبي يا حقي از برق منطقه اي فارس 3- سينا شهرياري از آبفا شيراز

در رشته دوچرخه سواري رده سني زير 8 سال نفرات ذيل بترتيب حائز مقام هاي اول تا سوم شده اند.

1- علي فريدوني از توليد برق فارس2- برديا ميري از توزيع برق شيراز 3- امير رضا شرفي از آبفا شيراز

در رشته دوچرخه سواري رده سني زير 10 سال نفرات ذيل بترتيب حائز مقام هاي اول تا سوم شده اند.

1- امير جهانگيري از توزيع برق شيراز2- ابوالفضل حميدي پور از آبفا شيراز 3- امير دهقان از توزيع برق شيراز

در رشته دوچرخه سواري رده سني زير 15 سال نفرات ذيل بترتيب حائز مقام هاي اول تا سوم شده اند

1 -عليرضا گودرزي از برق منطقه اي فارس2-امير حسين شرفي از آبفا شيراز 3-محمد امين راعي از توليد برق فارس

 

تاريخ ثبت خبر: 
شنبه 01 آبان 1395
منبع خبر: 
درون سازمانی
کلمات کلیدی: 
آبفا شیراز, چهارمين جشنواره فرهنگي, ورزشي, ويژه فرزندان , پسر