بررسی پیشرفت فیزیکی و مراحل اجرای تصفیه خانه فاضلاب شماره 2 آبفا شیراز با حضور معاون عمرانی استانداری | پورتال شرکت آب و فاضلاب شیراز

بررسی پیشرفت فیزیکی و مراحل اجرای تصفیه خانه فاضلاب شماره 2 آبفا شیراز با حضور معاون عمرانی استانداری

آخرین بروز رسانی: شنبه 25 ارديبهشت 1395