مخازن آب

 

وضعيت پروژه هاي احداث مخازن آب در سال 1393

-خرداد ماه

رديف

كد پروژه

نام پرو‍ژه

نام پيمانكار

دستگاه نظارت

درصد پيشرفت

1

6-21/1-آ-88

مخزن 10000 سعدي

دنادژ سازان شرق

مشاور ايراناب

94

2

6-42/1-آ-89

مخزن 3000 پرديس صدرا

پارس مارون

مشاور ايراناب

77

3

6-47/1-آ-89

مخزن 15000 چمران

گوپله

مشاور ايراناب

84

4

6-52/1-آ-89

مخزن 15000 شرق صدرا

پارس مارون

مشاور ايراناب

58

5

6-10/1-آ-91

مخزن 3000 متر مكعبي زيباشهر

آبشكن ساز

امور اجرايي آب

28

6

6-7/1-آ-91

عمليات اجرايي باقيمانده مخازن در سطح شهر شيراز

سالار سحاب

مشاور ايراناب

23