مخازن آب

وضعيت پروژه هاي احداث مخازن آب در سال 1392— اسفند ماه
رديف كد پروژه نام پرو‍ژه نام پيمانكار دستگاه نظارت درصد پيشرفت
1 6-21/1-آ-88 مخزن 10000 سعدي دنادژ سازان شرق مشاور ايراناب 94
2 6-42/1-آ-89 مخزن 3000 پرديس صدرا پارس مارون مشاور ايراناب 77
3 6-47/1-آ-89 مخزن 15000 چمران گوپله مشاور ايراناب 84
4 6-52/1-آ-89 مخزن 15000 شرق صدرا پارس مارون مشاور ايراناب 58
5 6-10/1-آ-91 مخزن 3000 متر مكعبي زيباشهر آبشكن ساز امور اجرايي آب 28
6 6-7/1-آ-91 عمليات اجرايي باقيمانده مخازن در سطح شهر شيراز سالار سحاب مشاور ايراناب 23