مخازن آب

وضعيت پروژه هاي احداث مخازن آب در سال 1393

- تير ماه

 

رديف

كد پروژه

نام پرو‍ژه

نام پيمانكار

دستگاه نظارت

درصد پيشرفت

1

1/21-6-آ-88

مخزن 10000 سعدي

دنادژ سازان شرق

مشاور ايراناب

94

2

1/42-6-آ-89

مخزن 3000 پرديس صدرا

پارس مارون

مشاور ايراناب

77

3

1/47-6-آ-89

مخزن 15000 چمران

گوپله

مشاور ايراناب

84

4

1/52-6-آ-89

مخزن 15000 شرق صدرا

پارس مارون

مشاور ايراناب

58

5

1/10-6-آ-91

مخزن 3000 متر مكعبي زيباشهر

آبشكن ساز

امور اجرايي آب

28

6

1/7-6-آ-91

عمليات اجرايي باقيمانده مخازن در سطح شهر شيراز

سالار سحاب

مشاور ايراناب

23